Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Szczecinie
Finansowanie pomocy rekonwersyjnej

 FINANSOWANIE POMOCY REKONWERSYJNEJ

 

 

 
 

(Podstawa: USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2018 poz. 173)

 

 

 

 

Zasady finansowania

 

 

 

 

 

 

art. 120 ust. 4a

W ramach świadczonej pomocy rekonwersyjnej koszty pokrywane są według następujących limitów:

  • przekwalifikowanie zawodowe (szkolenie) - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
  • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki i z powrotem (warunek: przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę) - do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia;
  • zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub praktyki (warunek: przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę) - do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Limit finansowy jednego noclegu = wartość diety x 150% x 300%.

 

 

 

 art. 120 ust. 4b

 

 Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, w wysokości:

  • po 4 latach służby wojskowej - 100 % - 2,400 zł.
  • po 9 latach służby wojskowej - 200 % - 4,800 zł.
  • po 15 latach służby wojskowej -300 % - 7,200 zł.

art. 120 ust. 4c

Małżonkom oraz dzieciom, oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości 300 % limitu określonego w ust. 4a pkt 1.

 

Ważne:

 

 

art. 120 ust. 4e

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, otrzymana przez niego pomoc finansowa podlega w całości zwrotowi.

 

 

UWAGA:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 przydzielona pomoc finansowa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z innych źródeł w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. 2016 poz. 2032 z późn.zm.).

W ustawowym terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym zostaną zwrócone koszty, zainteresowany otrzyma PIT 8c, w celu rozliczenia się z właściwym Urzędem Skarbowym.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych